ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

  • រុក្ខជាតិថ្មីរួចរាល់ដើម្បីដំណើរការ

    លោក Xue yingjian ដែលបានធ្វើការក្នុងវិស័យដែកជាង ២០ ឆ្នាំមកហើយ។ លោកបានរួមគ្នាបង្កើតក្រុមឧស្សាហកម្មព្រះអាទិត្យរះនៅឆ្នាំ ២០០០ ឆ្នាំនិងធ្វើការលក់នៅក្រុមហ៊ុនប៊ូចូវឈួនហូវួយ។ គាត់បានក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់អ្នកគ្រប់គ្រងផលិតកម្មអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់មួយជំហានម្តង ៗ ។ គាត់បានបង្កើតក្រុមហ៊ុន SUNRISE HOLDINGS CO ...
    អាន​បន្ថែម